Đây là nơi câu chuyện về Tô được viết và vẫn đang tiếp tục kể.
Những kỉ niệm đã qua
Với những con người đã gặp
Những tâm sự tuổi thiếu nữ
Và cả những lo lắng về tương lai